Uzaktan Eğitim Lisans Programı – Türk Dili ve Edebiyatı

Hazırlık aşamasındadır.

Ders Programları

Dersin AdıDersi Veren Öğretim Üyesinin AdıDersin Kredisi
Zorunlu Dersler
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2
Güzel Sanatlar IOkt. Hidayet ARSLAN
Yabancı Dil2
Türk Dili Tarihi IYard. Doç. Dr. Feryal Korkmaz2
Osmanlı Türkçesine Giriş I Doç. Dr. Hatice TÖREN4
Türkiye Türkçesi Grameri I Prof. Dr. Mustafa Özkan2
Halk BilimiYard. Doç. Dr. Abdülkadir Emeksiz2
Eski Türk Edebiyatına GirişProf. Dr. Muhammed Nur Doğan2
Yeni Türk Edebiyatına Giriş Doç. Dr. Ali Şükrü Çoruk2
Nazım BilgisiProf. Dr. Kemal Yavuz2

Dersin AdıDersi Veren Öğretim Üyesinin AdıDersin Kredisi
Zorunlu Dersler
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2
Güzel Sanatlar I
Yabancı Dil2
Türk Dili Tarihi IIYard. Doç. Dr. Feryal Korkmaz2
Osmanlı Türkçesine Giriş IIProf. Dr. Musa Duman4
Türkiye Türkçesi Grameri IIProf. Dr. Mustafa Özkan2
Türk Halk Edebiyatına GirişYard. Doç. Dr. Ferhat Aslan2
Metin Tahlili Yöntemleri Yard. Doç. Dr. Nuri Sağlam2
Edebi SanatlarYard. Doç. Dr. Cemal Aksu2
Yeni Türk Edebiyatı TürleriYard. Doç. Dr. İsmail Karaca2

Dersin AdıDersi Veren Öğretim Üyesinin AdıDersin Kredisi
Zorunlu Dersler
Osmanlı Türkçesi Grameri IYrd.Doç.Dr. Enfel DOĞAN2
Türkiye Türkçesi Söz Dizimi IProf.Dr. Mustafa ÖZKAN2
Yeni Türk Edebiyatı IDoç.Dr. Ali Şükrü ÇORUK2
Türk MitolojisiYrd.Doç.Dr. Ferhat ARSLAN2
Eski Türkçe ( Göktürkçe)Yrd.Doç.Dr. Feryal KORKMAZ2
XI. – XIV. Yüzyıl Türk Edebiyatı TarihiProf.Dr. Azmi BİLGİN2
Çağatay Edebiyatı MetinleriYrd.Doç.Dr. Cemal AKSU2
Edebi AkımlarProf.Dr. Fatih ANDI2

Dersin AdıDersi Veren Öğretim Üyesinin AdıDersin Kredisi
Zorunlu Dersler
Karahanlı TürkçesiYrd.Doç.Dr. Öcan TABAK4
Eski Anadolu Türkçesi GrameriProf.Dr. Mustafa ÖZKAN2
Türk Edebiyatında MasalYrd.Doç.Dr.Abdulkadir EMEKSİZ2
Xvı.Yüzyıl Türk Edebiyatı TarihiYrd.Doç.Dr. Murat KARAVELİOĞLU2
Milli EdebiyatProf.Dr. Kazım YETİŞ2
Eski Türk Edebiyatında NesirYrd.Doç.Dr. Murat KARAVELİOĞLU2
Türk Halk Edebiyatında HikayeYrd.Doç.Dr. Abdulkadir EMEKSİZ2

Ders İçerikleri

Dersin AdıDersin İçeriği
Türk Dili Tarihi I* Türkolojinin konusu hakkında bilgi.

* Türkolojinin en önemli el kitapları, genel bilgi veren eserler, sözlükler, gramerler, edebiyat tarihleri.

* Altay dilleri teorisi

* Türk Dilinin İslamiyet öncesi devirleri
Osmanlı Türkçesine Giriş I

* Osmanlı Türkçesinin Genel Yapısı

* Osmanlı Türkçesinin Temel Bilgileri

* Osmanlı Türkçesinin Yazım Kuralları

* Yama, Okuma ve Metin Çalışmaları

* Ödev çalışmalarıyla yazma ve okuma tekniğini geliştirme.
Türkiye Türkçesi Grameri I* Dil

* Dil ilişkileri

* Dil Çeşitleri

* Lehçe, Şive, Ağız

* Genel Dil

* Konuşma dili, yazı dili

* Türkçe ve diğer dillerin durumları

* Türk Dilinin gelişim devreleri

* Türk Dilinin yapısı

* Türkçenin fonetik karakterleri
Halk Bilimi Halk biliminin tarihi ve araştırma safhaları
Halk bilimi çalışmalarının tarihçesi
Türkiye’de halk bilimi çalışmaları
Halk bilimi kuramları
Halk bilimi araştırma yöntemleri
Halk bilimi saha araştırmaları (Uygulamalı derleme çalışmaları)
Eski Türk Edebiyatına GirişDerste öncelikli olarak dil, sanat, edebiyat, şiir kavramları üzerinde duruluyor, buradan hareketle klâsik Türk edebiyatının bu kavramlar bakımından taşıdığı önem üzerinde duruluyor. Bunun ardından eski Türk edebiyatının bütün bir edebiyat tarihimiz içindeki yeri anlatılıyor ve yeni edebiyatın doğru anlaşılabilmesi için eski edebiyatın doğru anlaşılmasının önemi üzerinde duruluyor. Üçüncü aşamada ise klâsik Türk edebiyatının çok zengin düşünsel, dinî, tasavvufî, kültürel, tarihî kaynaklarından söz ediliyor ve bunlar dört ana başlık altında örneklerle zenginleştirilerek öğrenciye veriliyor.
Yeni Türk Edebiyatına Giriş Edebiyatın tanımı, sanat ve bilim olarak ortaya çıkışı ve gelişim süreci.
Edebî eserin tanımı, özellikleri, bireysel ve toplumsal hayatla etkileşimi.
Edebiyat biliminin temel problemleri.
Edebiyat biliminin alt bilim dalları ve bu bilim dallarının ilgi alanları.
Edebiyatın medya ile ilişkisi.
Edebiyat kuramları.
Yeni Türk edebiyatının devreleri.
Edebiyat akımları.
Nazım BilgisiBeyitlerden oluşan kaside, gazel, müstezad, kıt’a ve mesnevi ile dört mısralı rübai ve tuyuğ, ayrıca bendlerden oluşan murabba, muhammes, tahmis, müseddes, tesdis, müsebba, tesbî, müsemmen, temsîn, muaşşer, ta’şîr, taştîr, terkîb-i bend, tercî-i bend nazım biçimleri hakkında bilgi verilir. Ayrıca aruz ile ilgili temel kurallar ve terimler ile Türk edebiyatında kullanılan başlıca aruz kalıpları uygulamalı olarak gösterilir. Eski Türk Edebiyatının kafiye ve redif anlayışı da dersin içeriğine dahildir.

Dersin AdıDersin İçeriği
Türk Dili Tarihi II * İslamî Devir Tarihî Türk şivelerinin iç ve dış tarihi

Karahanlı Türkçesi Devri

Harezm Türkçesi Devri

Kıpçak Türkçesi Devri

Çağatay Türkçesi Devri

Eski Anadolu Türkçesi Devri

Osmanlı Türkçesi Devri

* Dil hareketleri ve Cumhuriyet devrinde Türk dilinin gelişimi

* Tarihî Türk şivelerini günümüzde temsil eden çağdaş lehçeler
Osmanlı Türkçesine Giriş II

* Osmanlı Türkçesinin Genel Yapısı

* Osmanlı Türkçesinin Temel Bilgileri

* Osmanlı Türkçesinin Yazım Kuralları

* Yama, Okuma ve Metin Çalışmaları

* Ödev çalışmalarıyla yazma ve okuma tekniğini geliştirme
Türkiye Türkçesi Grameri II* Türkçenin morfolojik yapısı

* Ek ve kökler

* İsim ve Fiil

* Ekler ve kullanış sahaları

* Kelime türetme

* Fiilin yapısı ve türetmeler

* Kelimede anlam

* Kelimelerin fonksiyonel yapıları

* Türk Dilinin yapısı

* Yapım ve çekim ekleri
Türk Halk Edebiyatına Giriş

Türk edebiyatının teşekkül devri (Sosyal ve kültürel durum)
İlk şiirler ve şairler
Uygur devri Türk şiiri
İslami dönem halk edebiyatı
Anonim Türk şiiri(şekil ve türler)
Tasavvufi halk(tekke) şiiri
Âşık edebiyatı 8. Halk nesri(efsane, masal, halk hikâyesi)
Seyirlik halk oyunları (köy oyunları, orta oyunu, Karagöz, meddahlar v.b.)
Metin Tahlili Yöntemleri Şiir ve hikaye tahlili metotları;
Öğrenci bu derste edebî metinlerin yapı ve içerik özelliklerinin yanı sıra edebî eserde verilmek istenen gizli ve açık mesajları anlayabilme becerisi kazanır.
Açık Deniz (Y. Kemal), Altın Destan(Ziya Gökalp), Süleymaniye Kürsüsünden (M.A.Ersoy), Anadolu’dan Bir Ses ( M. Emin Yurdakul), Yollar(A.Haşim), Sis(T.Fikret), Elhan-ı Şita(C.Şehabettin), Hürriyet Kasidesi(N.Kemal), vb. şiirlerinin
Ecir ve Sabır (H.R. Gürpınar), Ferhunde Kalfa (H.Z. Uşaklıgil), Üzümcü (A.H. Müftüoğlu), Başını Vermeyen Şehit (Ö. Seyfettin) vb. hikayelerinin tahlili.
Edebi Sanatlar Doğru ve yerinde söylenilmiş güzel sözü konu edinen belâgatin beyan başlığı altında işlenilen istiare, mecaz-ı mürsel, kinaye, teşbih ve bedî başlığı altında işlenilen tenasüp, tezat, îham-ı tenasüp ve îham-ı tezad, leff ü neşr, rücû, yineleme (tekrir), tevriye, tecahül-i ârif, hüsn-i ta’lîl, cinas, iştikak, seci, iktibas, îrâd-ı mesel, tazmîn, telmih adlı söz sanatları ve ifade teknikleri.
Yeni Türk Edebiyatı Türleri

Şiir. Türk Edebiyatında başlangıçtan beri var olan bir tür olmakla beraber, yenileşme döneminde anlayışta ve uygulamada önemli değişmeler olmuştur. Bu haliyle şiir türünü anlatmak.
Klâsik edebiyatta bazı örneklerine rastlanmakla beraber yenileşme dönemi ürünü olan mensur şiiri örnekleriyle anlatmak.
Roman, hikâye, tiyatro, makale, deneme gibi yeni tanınan türleri örnekleriyle anlatmak
Sinema Tarihi

Bu ders; sinematografın icadından bu yana, sinemanın başlangıcı ve sessiz sinema, gösteri sinemasının gelişmesi,I.Dünya Savaşı sırasında sinema, sessiz sinemanın klasik dönemi, sesli ve sözlü sinemanın başlangıcı ve gelişimi, II.Dünya Savaşı yıllarında sinema, savaş sonrası sinema, Amerikan Sineması, Avrupa Sineması başlıkları altında verilecek temel tarihi bilgilerin yanı sıra, sinema alanına dair teknik ve kuramsal terminolojiye bir giriş niteliği taşımaktadır.
Türk Dili II
Yabancı Dil II (İngilizce)

Dersin AdıDersin İçeriği
Osmanlı Türkçesi Grameri I

* Osmanlı Türkçesindeki Arapça gramer kuralları

* Osmanlı Türkçesindeki Arapça kelime grupları

* Osmanlı Türkçesinin Gramer özellikleri

* Osmanlı Türkçesinde Arapça şekiller

* Ödev çalışmalarıyla yazma ve okuma tekniğini geliştirme. (19. yy Arapça şekiller)
Türkiye Türkçesi Söz Dizimi I* Kelime grupları

* Zarf fiiller

* Sıfat fiiller

* Hal eklerine bağlı olarak oluşan kelime grupları

* Uygulama çalışmalarıyla kelime gruplarını metinler üzerinde gösterme
Yeni Türk Edebiyatı ITanzimat sonrası şiirimizde görülmeye başlayan değişim ve gelişim, Türk edebiyatı tarihi çerçevesinde ve dönemin önde gelen temsilcileri etrafında bu derste ele alınır.
Ahmet Cevdet Paşa, Münif Paşa, Ziya Paşa, Namık Kemal, Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamid, Muallim Naci, Tevfik Fikret ve Cenab Şehabettin şiirimize getirdikleri yeniliklerle ve şiir örnekleriyle işlenen başlıca şahsiyetlerdir.
Türk Mitolojisi Mitoloji ile ilgili çalışmalar
Menşe mitleri ve kozmogonik mitlerin özellikleri
Mitolojinini diğer edebi türlerle ilişkisi
Dünya mitolojisinden örnekler
Türk mitolojisinden örnekler ve bu metinlerin tahlilleri
Eski Türkçe ( Göktürkçe)

* Türkçe ilk metinleri kullanma.

* Göktürk yazıtları.

* Eski Türkçenin gramer yapısı.

* Metinler üzerinde gramer incelemesi.
XI. – XIV. Yüzyıl Türk Edebiyatı Tarihi11. y.y. ve sonrasında gelişen Türk Edebiyatı. Karahanlılar Devri Türk Edebiyatı. Gazneliler ve Selçuklular devrinde kültür, bilim ve edebiyat. Türkistan’da gelişen tasavvufun Türk edebiyatına etkisi. Anadolu’da Türk edebiyatının başlangıç ve kuruluş dönemi.
Çağatay Edebiyatı Metinleri Klasik Dönem Çağatay Edebiyatına hazırlık devresi.
Timurlular devletinde şiir ve kültür ortamları / meclisleri.
Hazırlık devrinin ilk şairleri.
Bu dönemde yazılmış manzum mensur eserler.
Çeşitli ediplere ait seçme metinler.
Edebi Akımlar Edebiyat akımı nedir?
Yeni Türk edebiyatında etkili olmuş batılı edebiyat akımları hangileridir?
Klasisizm, romantizm, realizm, natüralizm, parnas ekolü, sembolizm, sürrealizm, empresyonizm, kübizm, dadaizm, egzistansiyalizm, postmodernizm, vs.,
Bu akımların edebiyatımızdaki yansımaları hakkında bilgiler ve örnek metinler

Dersin AdıDersin İçeriği
Osmanlı Türkçesi Grameri II* Osmanlı Türkçesindeki Farsça gramer kuralları

* Osmanlı Türkçesindeki Farsça kelime grupları

* Osmanlı Türkçesinin Gramer özellikleri

* Osmanlı Türkçesinde Farsça şekiller

* Ödev çalışmalarıyla yazma ve okuma tekniğini geliştirme. (19. yy Arapça şekiller)
Türkiye Türkçesi Söz Dizimi II* Türkçede cümle

* Cümlenin parçaları

* Cümlenin yapısı

* Fiil cümlesi, İsim cümlesi, Olumlu cümle, olumsuz cümle

* Uygulama çalışmalarıyla cümle tiplerini metinler üzerinde gösterme
Yeni Türk Edebiyatı II Tanzimat sonrası Türk Edebiyatında batı edebiyatlarından gelen yeni edebi türler olarak roman-hikâye ve tiyatronun gelişme çizgisi,
Dönemin iki öncü romancısı Namık Kemal ve Ahmet Midhat Efendi’nin edebî kimlikleri ve romancılıkları,
Dönemin roman, hikaye ve tiyatrolarının ortak konuları; isimler ve eserler; bu türlere ait örnek tahliller
Türk Halk Edebiyatında Destan Destanın mahiyeti ve oluşum şartları
Destanın diğer edebi türlerle ilişkisi
Destan türünün önemi
Saka destanları
Hun-Oğuz destanları
Göktürk destanları
Dokuz Oğuz-On Uygur destanları
İslami dönem Türk destanları
Çeşitli tarihi ve sosyal olaylar sebebiyle söylenen yapma destanlar
Eski Uygur Türkçesi* Uygurlar hakkında bilgi.

* Eski Uygurlardan kalan metinler üzerinde çalışma.

* Öğrencileri bu kaynakları okumaya sevk edecek çalışmalar
XV. Yüzyıl Türk Edebiyatı Tarihi11. y.y. ve sonrasında gelişen Türk Edebiyatı. Karahanlılar Devri Türk Edebiyatı. Gazneliler ve Selçuklular devrinde kültür, bilim ve edebiyat. Türkistan’da gelişen tasavvufun Türk edebiyatına etkisi. Anadolu’da Türk edebiyatının başlangıç ve kuruluş dönemi.
Türk Halk Edebiyatında Efsane Efsanelerin anlam, teşekkül şartları
Efsanelerle ilgili çalışmalar ve efsanelerin sınıflandırılması
Türk edebiyatı içinde efsanelerin yeri ve diğer türlerle ilişkisi
Örneklerle tarihi, tabiatüstü şahıslar, varlıklar ve dinî efsaneler
Kelime Türleri İsim
Fiil
Edat
Sıfat
Zamir
Zarf
Ünlem
Bağlaç
Metinler üzerinde çalışma

31/01/2012
40475 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00