Uzaktan Eğitim Önlisans Programı – Adalet MYO

PROGRAMIN AMACI:
Adalet Meslek Yüksekokulları adalet— hukuk hizmetleri sektöründe gereksinim duyulan nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek amacı ile ön lisans düzeyinde yükseköğretim hizmeti sunan mesleki yükseköğretim kurumlarıdır. Ülkemizde sadece 4 üniversitede hukuk fakültelerine bağlı olarak Adalet Meslek Yüksekokulu kurulmuş olup, ayrıca bir üniversitemizde de bir meslek yüksekokulu bünyesinde adalet programı açılmıştır.
Adalet Meslek Yüksekokullarının sayısı gibi kontenjanları da sınırlı olup her yıl verilen mezun sayısı sektörün gereksinim duyduğu rakamın çok altında kalmaktadır. Oysa Adalet— hukuk hizmetleri alanında iş piyasasını oluşturan çeşitli birimlerin (Adalet Bakanlığı, Noterler, Barolar, Takip Büroları ve Sigorta Şirketleri vb.) talepleri sürekli artmaktadır. Bu bağlamda bazı çözüm arayışlarına gidilmiş olup bir Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde ikinci öğretim verilmeye başlanmıştır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu’nda verilmekte olan mesleki eğitim ve öğretime paralel olarak İstanbul Üniversitesi Adalet Önlisans Uzaktan Eğitim Programı’nın uzaktan öğrenme prensipleri ile yürütülmesi alternatif bir çözüm önerisi olabilecektir.
Bireysel olarak istihdam imkanı yaratırken ülkemizde hukuk devleti ilkesinin tam olarak tesisi ile hak arama özgürlüğünün etkin biçimde sağlanıp kullanılması açısından toplumsal fayda da sağlayabilecektir.

Ders Programları

Dersin AdıDersi Veren Öğretim Üyesinin AdıDersin Kredisi
Zorunlu Dersler
Kamu Hukuku BilgisiProf.Dr.Yasemin IŞIKTAÇ3
İdare Hukuku BilgisiDoç.Dr.Kahraman BERK2
Özel Hukuk BilgisiDoç.Dr.Mustafa AKSU3
Türk Dili I2
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2
Güzel Sanatlar I1
Yabancı Dil I2
Muhasebe IÖğr.Gör.Dr.Bağan GİDERSOY2
Bilgisayar IYard.Doç.Dr.İsmail ÖZMEN3
Daktilografi IÖğr.Gör.Gülendam SADİ3
Seçmeli Dersler
Mali MevzuatYard.Doç.Dr.Z.Ertunç ŞİRİN2
Sekreterlik ve Büro YönetimiÖğr.Gör.Bahri ESKİN2

Dersin AdıDersi Veren Öğretim Üyesinin AdıDersin Kredisi
Zorunlu Dersler
Hukuk Usulü BilgisiProf.Dr.Timuçin MUŞUL3
Özel Hukuk Bilgisi IIProf.Dr.Tufan ÖĞÜZ

Doç.Dr.Mustafa AKSU
2
İdari Yargılama Usulü BilgisiDoç.Dr.Kahraman BERK2
Ticaret Hukuku BilgisiYard.Doç.Dr. M.Fatih ARICI2
Türk Dili IIOkt. Ekrem DEMİR2
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2
Yabancı Dil I2
Muhasebe IIÖğr.Gör.Dr.Bağan GİDERSOY2
Bilgisayar IIYard.Doç.Dr.İsmail ÖZMEN3
Daktilografi IIÖğr.Gör.Gülendam SADİ3
Seçmeli Dersler
Polis MevzuatıÖğr.Gör.Seçkin AKDOĞAN2
Yargı ÖrgütüProf.Dr.Yasemin IŞIKTAÇ2

Dersin AdıDersi Veren Öğretim Üyesinin AdıDersin Kredisi
Zorunlu Dersler
Adalet PsikolojisiProf.Dr.Yasemin IŞIKTAÇ2
Ceza Hukuku BilgisiProf.Dr.Adem SÖZÜER
2
İcra Hukuku BilgisiProf.Dr.Timuçin MUŞUL3
Adli TıpProf.Dr.Nadir ARICAN2
Kalem Mevzuatı ve İşlemleriProf.Dr.Yasemin IŞIKTAÇ2
Tebligat MevzuatıProf.Dr.Timuçin MUŞUL1
Muhasebe IIIÖğr.Gör.Dr.Bağan GİDERSOY2
Bilgisayar IIIYard.Doç.Dr.İsmail ÖZMEN3
Daktilografi IIIÖğr.Gör.Gülendam SADİ3
Dosyalama— ArşivUzman Pervin DEDELER2
Seçmeli Dersler
Vergi MevzuatıYard.Doç.Dr.T.İrfan BARLASS2
Banka Hukuku BilgisiYard.Doç.Dr. M.Fatih ARICI2

Dersin AdıDersi Veren Öğretim Üyesinin AdıDersin Kredisi
Zorunlu Dersler
Ceza Usul Hukuku BilgisiProf.Dr.Adem SÖZÜER
2
İflas Hukuku BilgisiProf.Dr.Timuçin MUŞUL
2
İşletme ve Yönetim BilgisiYard.Doç.Dr.Ferimah YILMAZ
3
İnfaz BilgisiProf.Dr.Adem SÖZÜER
2
Güzel Sanatlar IIOkutman Dr. Nur TAVİLOĞLU
1
Muhasebe IV Öğr.Gör.Dr.Bağan GİDERSOY2
Bilgisayar IVYard.Doç.Dr.İsmail ÖZMEN3
Daktilografi IVÖğr.Gör.Gülendam SADİ3
Avukatlık ve Noterlik MevzuatıYard.Doç.Dr.F.Kerem GİRAY2
Seçmeli Dersler
Belediye MevzuatıDoç.Dr.Kahraman BERK2
Amme Alacaklarının Tahsili Usulü BilgisiDoç.Dr.Kahraman BERK2

Ders İçerikleri

Dersin AdıDersin İçeriği
Kamu Hukuku BilgisiGenel Kamu Hukuku Bilgisi dersi, Anayasa Hukuku temelinde öğrencilere genel bir kamu hukuku profili verir
İdare Hukuku BilgisiDevletin kuruluşu, gelişimi, temel kavramlar, idarenin faaliyetleri, kullandığı yetkilerin anlam ve kapsamı
Özel Hukuk BilgisiÖzel hukukun temel kavramları ile temel alanları. Genel hatlarıyla hukuk ve diğer toplumsal düzen kuralları, hak ve hukuk düzeni, kurallar hiyerarşisi. Medeni Hukukun genel kavramları, kişiler hukukundaki temel ilkeler. Hak ve fiil ehliyetinin temel özellikleri ile içeriğinin anlatılması. Kişiliğin korunması. Tüzel kişilere dair temel hususlar. Aile, eşya ve miras hukukuna dair temel bazı kavramlar.
Türk Dili IDilin tanımı, dilciler, dilbilimciler, dilbilgisi, dünyada dillerin sınıflandırılması, Türk dilinin diğer dillerle ilişkileri, Türklerin tarih boyu kullandıkları alfabeler, konuşma dili yazma dili, Türk dilinde bulunan sesler, sesbilgisi, şekilbilgisi, Türk diline yabancı dillerden gelen dil unsurları, dil zenginliği, edebiyat türleri, seçme edebiyat metinleri.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IBu dersin birinci yarıyılında öğrencilere Türk Kurtuluş Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş felsefesi hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır. Milli Mücadele Tarihinin önemli olaylarını sebep-sonuç ilişkisinde değerlendirmek ve Atatürk İlke ve İnkılaplarını Türk ulusunun devamlı çağdaşlaşma hareketi olarak yorumlayıp, anlatmak esastır. İnkılap Tarihini önemseme ve bilgilenme becerisi sadece Osmanlı’nın mirasını devralan Türk ulusunun değil I. ve II. Dünya Savaşlarına katılan itilaf ve İttifak devletlerinin de siyasal, ekonomik ve sosyo-kültürel yapılarının doğru irdelenmesine fırsat tanımaktadır.
Güzel Sanatlar I

Sanatın binlerce yıl öncesinden günümüze değin uzanan bir ölçüde tanıtarak sanat tarihinin belli başlı dönemlerini, çeşitli ülke ekollerini ve geleneksel sanatlarımızın bazı dallarını bir arada aktarılır. Sanat nedir, nasıl doğmuştur? Bir günlük kullanım eşyası hangi nedenlerle belli bir estetik beğeniyle yaratılıyor, bir sanat yapıtına dönüşüyor? Bunlar hep sorulan, sürekli yanıt aranan sorulardır. Bu konuda çok çeşitli açıklama yapılabilir. Ama hepsi de sanatın yalnızca belirli yönlerini tanımlar. Bu dersin içiriğinde de dönem ve coğrafyalara göre verilen yanıtlar öğrencilere aktarılmaktadır.
Yabancı Dil IChanges, Cambridge University Press ( 1 – 10 )
Muhasebe ITek düzen muhasebe sistemine göre ticari işlemleri temel mali tablolar ve muhasebe defterlerine kayıt ederek dönem içi işlemlerini yapabilme yeterliklerinin kazandırıldığı derstir.
Bilgisayar I Temel Kavramlar
Temel Bilgisayar Donanım Parçalarının Özellikleri Ve Çalışma Prensipleri Anlatılır.
İşletim Sistemleri ( Windows )
Çeşitli İşletim Sistemlerinin Bilgisayara Yüklenmesi , Kullanımı ve Komutları, İşletim Sistemlerinin Kullanımı Sırasında Karşılaşılacak Sorunlar ve Çözümleri
Daktilografi IF Klâvyede, Onparmakla Bakmadan 3 dakikada 20 kelimeyi hatasız yazabilme özelliği bu derse öğrenciye kazandırılır.
Mali MevzuatDers, ana hatlarıyla iki temel alt bölüme ayrılmaktadır:
i) Bütçe ve Bütçe Hukuku,
ii) Kamu Harcamaları (Kamu İhaleleri) Hukuku.

i) Bütçe ve Bütçe Hukuku kapsamında;

– Kamu kesimi ve kamu mali yönetimi,

– Bütçe ve bütçe hukuku konusunda genel bilgiler,

– Bütçe ilkeleri,

– Bütçenin hazırlanması, uygulanması ve denetimi,

konuları üzerinde durulmaktadır.

Kamu Harcamaları (Kamu İhaleleri) Hukuku ise dersin ağırlıklı kısmını oluşturacaktır. Bu kapsamda;

– Kamu ihaleleri konusunda genel bilgiler,

– Kamu ihalelerine hakim olan ilkeler,

– İhale usulleri,

– İhale süreci,

– İhale sözleşmeleri,

– Sözleşmelerin uygulanması ve sona ermesi,

– Kamu İhale Kurumu ve uyuşmazlıkların çözümü

konuları üzerinde durulmaktadır.
Sekreterlik ve Büro Yönetimiİş yaşamında önemli bir yeri olan bürolarla ilgili temel kavramları, gelişimi, temel görev ve sorumlulukları, temel kuralları, sistemleri, sekreter ve diğer büro çalışanlarının temel nitelikleri, büro çalışanlarının temel görev ve sorumlulukları, bürolardan ve büro çalışanlarından beklentileri, büroların planlama, örgütleme, iletişim, işbilim, teknoloji kullanımı, dosyalama, arşivleme ve yazışmalarını içermektedir.

Dersin AdıDersin İçeriği
Hukuk Usulü BilgisiÖzel hakların teminat altına alınması ve kabul ettirilmesi ile gerçek hukuki durumun tespit edilmesine hizmet eden Medeni Usul Hukukunun amaçlarının kavranılması, Medeni Usul Hukukuna hakim olan ilkeler ve ilk derece mahkemelerinde uygulanacak olan yargılama kuralları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Ayrıca yerel yargı organlarının teşkilatına da değinilmektedir. Yerel mahkemelerdeki yargılamada uygulanacak olan yargılama kurallarının yanı sıra kanun yolları ve alternatif yargı olarak tahkim incelenmektedir. Üst yargı organı olan Yargıtay’ın örgütlenme biçimine de değinilmektedir.
Özel Hukuk

Bilgisi II
Özel hukukun temel konularından olan borç kavramı, borcun kaynakları, borçların ifa edilmesi, ifa edilmemenin sonuçları ve sona ermesi hususunda temel bilgiler
İdari Yargılama Usulü Bilgisiİdareye karşı açılan davalarda uygulanan hukuk usulü. Uyuşmazlık doğuran hukuki muamelelerin rejimi, dava türleri, davacı – davalı koşulları, davanın akışı, yargılama hukuku müesseseleri, dilekçe örneklerinin yazdırılması
Ticaret Hukuku Bilgisi

Ticari İşletme Hukuku: Ticari iş, ticari hükümler, ticari davalar, ticari işletme, tacir kavramı ve tacir olmanın sonuçları, esnaf, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, marka, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, tacir yardımcıları.

Kıymetli Evrak Hukuku: Kıymetli evrak kavramı, kıymetli evrakın türleri, kıymetli evrakın ziya ve iptali, nama, emre ve hamiline yazılı kıymetli evrakın özellikleri, kıymetli evrakta def’iler, kambiyo senedi kavramı, poliçe, bono ve çeke ilişkin yasal düzenleme, şekil şartları, devri, ödenmesi ve ödenmeme durumunda ortaya çıkan sonuçlar.

Ortaklıklar Hukuku: Adi ortaklık, ticaret ortaklıkları: kollektif, komandit, anonim, limited ortaklıklar.
Türk Dili IIDilin tanımı, dilciler, dilbilimciler, dilbilgisi, dünyada dillerin sınıflandırılması, Türk dilinin diğer dillerle ilişkileri, Türklerin tarih boyu kullandıkları alfabeler, konuşma dili yazma dili, Türk dilinde bulunan sesler, sesbilgisi, şekilbilgisi, Türk diline yabancı dillerden gelen dil unsurları, dil zenginliği, edebiyat türleri, seçme edebiyat metinleri.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIBu dersin birinci yarıyılında öğrencilere Türk Kurtuluş Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş felsefesi hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır. Milli Mücadele Tarihinin önemli olaylarını sebep-sonuç ilişkisinde değerlendirmek ve Atatürk İlke ve İnkılaplarını Türk ulusunun devamlı çağdaşlaşma hareketi olarak yorumlayıp, anlatmak esastır. İnkılap Tarihini önemseme ve bilgilenme becerisi sadece Osmanlı’nın mirasını devralan Türk ulusunun değil I. ve II. Dünya Savaşlarına katılan itilaf ve İttifak devletlerinin de siyasal, ekonomik ve sosyo-kültürel yapılarının doğru irdelenmesine fırsat tanımaktadır.
Yabancı Dil IIChanges, Cambridge University Press ( 1 – 10 )
Muhasebe IITek düzen muhasebe sistemine göre Envanter işlemleriyle ilgili temel kavramlar açıklanarak bir işletmede envanter düzenlemeyi gerektiren sebepler incelenir. Muhasebe literatüründeki değerleme ölçüleri açıklanarak örnek uygulamalar yapılır. Muhasebe içi ve muhasebe dışı envanter çalışmaları yapılarak finansal tabloların düzenlenmesi, işletmenin faaliyet dönemiyle ilgili ticari ve mali karı veya zararı hesaplanarak yorumlanır.
Bilgisayar II MS Excell paket programının özelliklerini anlamak ve alt yordamlarını kullanmak
Çalışma Sayfasını Yapılandırma, Çalışma Sayfasını Boyutlandırma, Hücre Biçimlendirme
Çalışma Tablosu Hazırlama , form düzenleyip, formlardan veri girişi yapma
Hücrelere Formül Girme, Verileri Sıralama, Etkileşimli Hesaplamalar, Verilere Göre Grafik Çizme Veri Süzme, Otomatik Süzme, Gelişmiş Süzme, Geniş Rapor Alma
Daktilografi IIF Klâvyede, Onparmakla Bakmadan 3 dakikada 40 kelimeyi hatasız yazabilme özelliği bu derse öğrenciye kazandırılır.
Polis MevzuatıGenel olarak kolluk ve polis, Türk kolluk ve polis teşkilatının tarihçesi, Poliste rütbeler ve hiyerarşik ilişkiler, Genel kolluk, Özel kolluk, Yardımcı kolluk ve çeşitleri, Emniyet teşkilatının yapısı ve yönetim sistemi, Polisin hizmet sahasına göre teşkilatlanması, Polisin hizmet türüne göre teşkilatlanması, Polis ilgilendiren bazı kanun ve yasalar
Yargı ÖrgütüYargı Örgütü dersi, yargı işlevini yerine getirmekle görevli mahkemelerin kuruluşunu, görevlerini, işleyişini ve birbirleriyle ilişkilerini, yargılama ilkelerini, yargılama sürecine katılanların görev ve yetkilerini belirleyen hukuk kurallarını inceleyen bağımsız bir çalışma alanı olan Yargı Örgütü Hukukunu konu edinir.

Dersin AdıDersin İçeriği
Adalet PsikolojisiAdalet Psikolojisi dersi, suç, suçlu kavramlarını, ceza hukuku kurumlarını, infaz sistemini, yargı sürecini, hakimlerin karar almasında etkili olan unsurları, tanıklık kurumunu, mağdur olma hali gibi hukuki kavramlarını, günümüzde ayrı bir bilimsel disiplin haline gelen adalet psikolojisinin çağdaş verilerinden hareketle incelenmesini konu edinir.
Ceza Hukuku BilgisiDersin içeriğini suç teorisi oluşturmaktadır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte mevcut olan düzenleme ve bu bağlamda suç politikası ilkeleri ışığında ceza hukuku kavramı, kanunilik ilkesi ve ceza kanununun zaman bakımından uygulanması, suç öğretisi, suçun yapısal unsurları, kusurluluk, kusurluluğu kaldıran ve azaltan haller ceza hukuku tekniği içerisinde pratik çalışmalar eşliğinde öğretilmesidir.
İcra Hukuku Bilgisi

Alacaklı ve borçlu arasındaki en dar ve sıkıntılı safhayı oluşturan cebri icra safhası, sadece tarafların ferdi bir hakkının yerine getirilmesi bakımından değil, bu yerine getirmenin tabi tutulacağı şartlar ve şekiller bakımından da önemlidir. Sosyal ve ekonomik politikanın bir parçası olarak da ortaya çıkan icra hukukunun amaç ve ilkelerini anlaşılması, icra organlarını oluşturan kurumların yapısı ve takip yolları dersin konusunu oluşturmaktadır
Adli Tıp

Adli Tıp Uygulamalarında; İlgili yasal düzenlemeler çerçevesinde adli tıbbi yaklaşım, adli tıbbı ilgilendiren olaylarda yasal süreç uluslar arası düzenlemeler ve etik değerler ışığında disiplinler arası işbirliği ve adli süreçte karşılaşılan problemler ile çözüm önerileri
Kalem Mevzuatı ve İşlemleri Kalem Mevzuatı ve İşlemleri dersinde, Genel olarak Adalet Teşkilatındaki kalem işlemleri anlatılır.
Tebligat MevzuatıTebligat ve davetiyeler yargılamanın yürütülmesi için önem taşır. Tarafların veya ilgililerin davada yer almaları, yapılacak veya yapılan işlemleri öğrenmeleri, bunun sonucu olarak, kendilerine tanınan hakları kullanabilmeleri, sürelerin bir kısmının başlaması buna bağlıdır. Bu sebeple tebligat yollarının öğrenilmesi ve uygulamadaki zorluklara çözüm arayışı dersin içeriğini oluşturur.
Muhasebe IIIMaliyet muhasebesiyle ilgili temel kavramları açıklamak, maliyetlendirme yöntemleri , tek düzen hesap planındaki 7/A ve 7/B seçeneklerine göre sınıflandırılarak açıklamak, defterlere kayıt
Bilgisayar III Internet Nedir?
Internet Temel Kavramları
Html Kodları ile Web Sayfası Tasarımı
Internet uygulamalarının kullanımı ve Internet’te güvenlik ilkeleri.
Web sayfası hazırlama ve yayınlama
Daktilografi IIIF Klâvyede, Onparmakla Bakmadan 3 dakikada 60 kelimeyi hatasız yazabilme özelliği bu derse öğrenciye kazandırılır
Dosyalama— ArşivArşivcilik nedir?, Arşivciliğin kurumsal iletişime katkıları, Arşivciliğin teorik ve kurumsal gelişimi, Resmi yazışmalar, Dosyalama ve yararları, Dosyalama sisteminin kurumsal düzeyde örgütlenmesi, Düzenleme sistemleri, Arşivlerde erişim, Yazışma standartları, Dosyaların kodlanması, Dosyaların birim, kurum ve devlet arşivine devir işlemleri, Dosyaların ayıklanması ve imha işlemleri, Arşiv depoları ve ekipmanı, Arşiv depolarında dosyaların korunması için alınan önlemler.
Vergi Mevzuatı
Öncelikle vergi hukukunun kapsamı ve diğer hukuk dallarıyla ilişkisi, vergi ödevine ilişkin temel kavramlar, vergi hukukunun kaynakları, vergi hukukunun yer, zaman ve anlam bakımından uygulanması, vergi hukukuna egemen olan anayasal ilkeler,

Sonraki aşamada vergilendirme sürecinin ana hatları; vergiyi doğuran olay, tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil süreçleri,

Yükümlülerin ödevleri, yükümlülerin denetlenmesi, vergi hukukunda süreler, vergi borcunun sona ermesi,

Vergi alacağının güvence altına alınması,

Vergisel uyuşmazlıklar ve uyuşmazlıkların idari ve yargısal çözüm yolları,

Vergi suç ve cezaları,

Türk vergi sisteminde yer alan başlıca vergiler ele alınmaktadır.
Banka Hukuku BilgisiBanka işletmesi, mevduat bankası, katılım bankası, kalkınma ve yatırım bankası, bankaların kuruluş ve faaliyet izinleri, bankaların esas sözleşme değişiklikleri ve özellikle sermaye artırımı, bankalarda pay ve paysahipliği, pay devrine ilişkin özellikler, banka yönetim kurulu, bankaların denetimi, sermaye yeterliliği, kredi kavramı, mevduat ve katılım fonu kavramları, faaliyet izninin kaldırılması ve sonuçları, bankalarda kişisel sorumluluk, yönetici ve denetçilerin iflası, banka sözleşmeleri, akreditif .

Dersin AdıDersin İçeriği
Ceza Usul Hukuku BilgisiCeza muhakemesi hukukunun ana ilkeleri, temel kurumları ve ceza muhakemesine katılan kişilerle, ceza muhakemesi hukuku sürecinde yapılan işlemler, koruma tedbirleri konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
İflas Hukuku BilgisiBorçlunun malvarlığının tamamına yönelen külli takip yollarının sosyal ve ekonomik temelleri, amaçları, sakıncaları ve şartlarının detaylı şekilde incelenmesi ve takip yollarının farklılıklarının altının çizilmesi oluşturmaktadır.
İşletme ve Yönetim BilgisiBu derste İşletme Yönetimini kapsayan konular çerçevesinde, işletmeye yönelik temel kavramlar, işletme türleri, kuruluş aşamasından itibaren işletmenin devamlılığını sağlayacak yönetim fonksiyonları ve organizasyon, üretim, insan kaynakları, pazarlama, dağıtım stratejileri, halkla ilişkiler, finans, Ar,Ge ve işletme yönetiminde karar verme teknikleri incelenecektir.
İnfaz Bilgisiİnfaz ders içeriği infaz kavramı ve ceza hukukundaki yeri, cezaların infazı, infaz kurumlarının yapısı ve idaresinden oluşmaktadır.
Güzel Sanatlar II

Sanatın binlerce yıl öncesinden günümüze değin uzanan bir ölçüde tanıtarak sanat tarihinin belli başlı dönemlerini, çeşitli ülke ekollerini ve geleneksel sanatlarımızın bazı dallarını bir arada aktarılır.

Sanat nedir, nasıl doğmuştur? Bir günlük kullanım eşyası hangi nedenlerle belli bir estetik beğeniyle yaratılıyor, bir sanat yapıtına dönüşüyor? Bunlar hep sorulan, sürekli yanıt aranan sorulardır. Bu konuda çok çeşitli açıklama yapılabilir. Ama hepsi de sanatın yalnızca belirli yönlerini tanımlar. Bu dersin içiriğinde de dönem ve coğrafyalara göre verilen yanıtlar öğrencilere aktarılmaktadır.
Muhasebe IV Denetimin tanımı, denetim ve denetçi türleri, denetim standartları, iç kontrol sisteminin incelenmesi ve hesaplar bazında denetim çalışmalarının yapılmasıdır. Konuların tamamı detaylı bir şekilde incelenecek ve anlatılacaktır.
Bilgisayar IV Veritabanı Nedir, Veritabanı Yapısı (Structure) Veritabanı Oluşturma
Access Menüleri, Veritabanı Yaratılması, Tablo Oluşturma,Alan İsimleri,Tablo Özellikleri, Çoklu Index Alanların Oluşturulması
Sorgu Oluşturma, Sorguların Çalıştırılması, Sorgu Türleri, Sorgu Sihirbazı,
Formların Oluşturulması, Denetimler, Özel Efektler, Olayların Tanımlanması, Forma Sihirbazı
Raporların Oluşturulması, Tasarım Penceresini Kullanarak Rapor Hazırlama, Rapor Sihirbazı, Etiket için Rapor Hazırlama
Makro Oluşturma, Makro Eylemleri, Makro Grupları, Koşula Göre Makro Çalıştırılması, Otomatik Çalışan Makrolar, Menü Oluşturma
SQL Yapısal Sorgulama Dili, Sorguda SQL Kullanımı, SQL Komutları, SQL Fonksiyonları
Daktilografi IVF Klâvyede, Onparmakla Manüskri Oluşturmadan yazma becerisi kazanma ve 3 dakikada 90’dan fazla sözcük yazabilme niteliğine sahip olabilme; basit çizelgeler oluşturabilme
Avukatlık ve Noterlik MevzuatıGünümüzde hukuk metinlerinde hak olarak geçen ve korunan savunma, artık devlet eliyle yürütülen bir faaliyet olmuştur. Bireyin bir takım savunma araçlarına kavuşturulması ve üstün gücün, sosyal hukuk devleti anlayışı içinde yasama, yürütme ve yargı işbölümü ile bireyin hak ve özgürlüklerini korumayı üstlenmesi, yargı bağımsızlığı gibi koruyucu mekanizmaların oluşturulması zorunluluk halini almıştır. Avukatlar da, savunmanın bir parçası olarak yargı kolunda bağımsız nitelikte görev yapmaktadırlar. Bu sebeple avukatlığın ve noterliğin tanımları, meslek ilkeleri ve nitelikleri ve iş yapma esasları üzerinde durulması dersin konusunu oluşturmaktadır.
Belediye MevzuatıBelediyenin Türkiye idari yapısındaki yeri; Belediyelerin tabi olduğu hukuki rejim; belediyelere hakim olan anayasal ilkeler, belediyelerin kuruluş ve işleyişinin ele alındığı bir derstir.
Amme Alacaklarının Tahsili Usulü BilgisiKamu alacaklarının nelerden meydana geldiği; bu alacaklara kimlerin muhatap olduğu; bu alacakların hangi yöntemlerle tahakkuk ettiği ve tahakkuk eden bu alacakların zamanında ödenmesini temin için başvurulan yollar ve tahsil yöntemlerinin anlatıldığı bir derstir.

31/01/2012
42867 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00